Lider - Inny

Detoks Bydgoszcz ( Inne )
Umiejętności:
Detoks Katowice ( Inne )
Umiejętności:
Esperal Bydgoszcz ( Inne )
Umiejętności:
Esperal Katowice ( Inne )
Umiejętności:
Esperal Poznań ( Inne )
Umiejętności:
Esperal Szczecin ( Inne )
Umiejętności:
Grzegorz Matlejewski ( Inne )
Umiejętności:
Grzegorz Wanat ( Inne )
Umiejętności: asertywność, coaching, motywacja
Leczenie Bydgoszcz ( Inne )
Umiejętności:
Marcin Stryjecki ( Inne )
Umiejętności: asertywność