Dorosły uczeń w organizacji

W perspektywie psychologicznej uczenie się jest procesem zaspokajania potrzeb przez osiąganie wyznaczonych celów. Dotyczy to szczególnie dorosłych uczniów, którzy zazwyczaj pragną rozwijać się w określonym kierunku (wybór kursu, materiału, szkoły), co obrazuje poniższy andragogiczny model edukacji osoby dorosłej:

- nauczyciel jest facilitatorem – pomaga uczniom poznać ich potrzeby, nie narzuca gotowych rozwiązań, akceptuje podmiotową rolę uczącego się w wyznaczaniu celów nauczania; - nauczyciel dostrzega różnice w sposobie uczenia się dorosłych uczniów, poziomie motywacji i doświadczeniu;

dorosły uczeń ma tendencję do postrzegania edukacji w kategoriach przyszłych korzyści i wyraża gotowość uczenia się tych zagadnień, które mają praktyczne zastosowanie;

- każdy dorosły chce być widziany jako zdolny do samodzielnego uczenia się;

- dorosły uczeń zmotywowany jest raczej wewnętrznie, niż zewnętrznie. W odróżnieniu od modelu pedagogicznego, w którym dzieci są raczej biernymi odbiorcami działań edukacyjnych, model andragogiczny podkreśla prawo do współtworzenia procesu kształcenia.

Co więcej, biorąc pod uwagę idee nauki przez całe życie w kontekście organizacji, staje się jasne, że szybko zmieniające się warunki zatrudnienia i wzrastające wymagania wymuszają elastyczność w podejściu do uczenia się i kierowania rozwojem. Zgodnie ze stwierdzeniem Knowlesa, jednym z celów organizacji jest zaspokajanie potrzeb jej członków i pomoc w osiąganiu celów przez zachęcanie do nieustannego rozwoju. Oczywiście w planowaniu wszelkiego rodzaju zajęć edukacyjnych należy brać pod uwagę różne czynniki, mające wpływ na jakość instruktażu, jak m.in.: kultura, wiek, a także styl i strategie uczenia się.

Motywacja do nauki

Odnośnie motywacji dorosłego do podnoszenia kwalifikacji, warto wspomnieć interesujące wnioski z projektu Kellinga, badającego czynniki wpływające na sukces uczenia się w organizacji:

- zatrudnieni byli zmotywowani do nauki, jeśli facilitator okazywał zainteresowanie ich potrzebami, a w promowaniu zajęć wśród pracowników (również tych będących na urlopie!) prezentował elastyczne podejście;

- zatrudnieni byli zmotywowani do uczenia się jeśli ich potrzeby korespondowały z odgrywającym dla nich ważną rolę materiałem edukacyjnym;

- zatrudnieni wykazywali większą motywację, gdy program zajęć korespondował z ich obowiązkami i zadaniami w pracy;

- zatrudnieni wykazywali większe zainteresowanie uczeniem się jeśli aktywnie uczestniczyli w wyznaczaniu celów i zakresu dokształcania.

Zespołowe uczenie się

Elastyczność środowiska nabywania wiedzy ściśle koresponduje z optymalnymi warunkami rozwojowymi dla jednostki, co w efekcie pozwala na narodziny innowacji, przepływ informacji i tworzenie nowej wiedzy w organizacji. Nie bez powodu Peter M. Senge w książce pt. „Piąta dyscyplina” akcentuje znaczenie zespołowego uczenia się, angażującego wszystkich pracowników w tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań. Zwolennicy zespołowego uczenia się podkreślają wagę interakcji między ludźmi jako czynnika sprzyjającego rozkwitowi innowacji.

Zespołowe uczenie się, dzięki wymianie doświadczenia i porównywaniu perspektyw, pozwala na utylizację starej wiedzy i przekształcenie jej w nową, bardziej odpowiadającą bieżącym warunkom. W związku z tym tworzenie złożonego i nowoczesnego środowiska nauki, staje się bardzo istotne dla organizacji i rozwoju zasobów ludzkich. Takie środowisko nauczania powinno być otwarte, inspirujące, korzystające z metod nauczania takich jak coaching, mentoring i kursy; powinno też być bogate w zasoby i materiały do nauki, a przede wszystkim oferować możliwość społecznej interakcji.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.134' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513005487 [:db_condition_placeholder_0] => 108 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.134' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.134' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513005487 [:db_condition_placeholder_0] => 108 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/biznes/dorosly-uczen-w-organizacji [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.82.112.193 [:db_insert_placeholder_9] => 1513005487 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).