Edukacja i Biznes - mobilność i współpraca

80 mln euro przeznaczyła w tym roku Komisja Europejska na zwiększenie współpracy między instytucjami badawczymi a prywatnymi przedsiębiorstwami. W Programie Szczegółowym LUDZIE 7. Programu Ramowego UE został ogłoszony konkurs na projekty dotyczące współpracy przemysłu z nauką - Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways (IAPP). Konkurs zostanie zamknięty 7 grudnia.

Jak informuje Bogna Hryniszyn, koordynator Programu "Ludzie" z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, projekty IAPP mają na celu rozwój istniejącej współpracy lub tworzenie nowej między instytucjami naukowymi a partnerami z sektora komercyjnego.

"Podstawowym kryterium jest sposób generowania przychodu - za instytucję reprezentującą sektor prywatny uważa się taką, która powyżej 50 proc. zysku generuje w wyniku działalności gospodarczej. Dużą wagę przywiązuje się do projektów innowacyjnych, a dodatkową zaletą jest udział małych i średnich przedsiębiorstw. Partnerami mogą być na przykład firmy typu spin-off, firmy rozpoczynające działalność, inkubatory przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa z kapitałem podwyższonego ryzyka" - wylicza Hryniszyn.

Jak tłumaczy, projekty mogą dotyczyć każdej dziedziny naukowej. Składający projekt sami decydują o tematyce planowanych badań, zgłaszając go do jednego z ośmiu paneli tematycznych: chemia (CHE), nauki ekonomiczne (ECO), nauki o środowisku (ENV), nauki inżynieryjne (ENG), nauki biologiczne (LIF), matematyka (MAT), fizyka (PHY), nauki społeczne i humanistyczne (SOC). Wysoko ceniona jest interdyscyplinarność.

W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedna instytucja naukowa i jedna instytucja komercyjna. Partnerzy powinni pochodzić z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7. Programem Ramowym. Dopuszczalny jest udział osób i instytucji spoza Europy.

Projekt badawczy ma zwiększyć przepływ wiedzy między sektorami. Wybrane projekty będą realizowane przez 3-4 lata. Konsorcjum IAPP będzie działało na zasadach wymiany pracowników naukowych, technicznych oraz kadry zarządzającej pomiędzy instytucjami partnerskimi.

Jednym z głównych założeń Programu Szczegółowego LUDZIE jest zwiększenie mobilności międzynarodowej wśród naukowców. Pracownik może być oddelegowany do innej instytucji i sektora, partnerzy mogą też zatrudniać doświadczonych pracowników naukowych spoza konsorcjum. Takie osoby nie mogą przebywać dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat w kraju instytucji goszczącej.

Partnerzy mogą organizować spotkania i szkolenia, odbywać wizyty, uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach i warsztatach, przygotowywać publikacje. Małe lub średnie przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie może przeznaczyć do 10 proc. otrzymanego dofinansowania na zakup sprzętu potrzebnego do realizacji projektu.

PAP Nauka w Polsce

Edulider.pl

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449268 [:db_condition_placeholder_0] => 235 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449268 [:db_condition_placeholder_0] => 235 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/edukacja-i-biznes-mobilnosc-i-wspolpraca [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.167.253.186 [:db_insert_placeholder_9] => 1511449268 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).