SYSTEM SL2014

System SL2014 to nowość, która została wprowadzona w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Centralny System Teleinformatyczny (SL2014) to system służący do realizacji Programów Operacyjnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020.

Centralny System Teleinfromatyczny jest wykorzystywany do rozliczania prowadzonego projektu oraz umożliwia m.in.:

  • składanie wniosku o płatność,
  • prowadzenie korespondencji z instytucją weryfikującą dokumenty,
  • dołączanie oraz przekazywanie innych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacj projektu. 

Do korzystania z systemu SL2014 są zobowiązani wszyscy beneficjenci programów:

  • POIiŚ,
  • POIR,
  • POPC,
  • POPW,
  • POWER

oraz większość beneficjentów programów regionalnych.

Obowiązek korzystania z Programu SL2014 w perspektywie finansowej wynika przede wszystkim z Rozporządzenia Unii Europejskiej 1303/2013, a konkretnie z art. 125 ust. 2 lit. d rozporządzenia: „Zapewnienie realizacji funkcji instytucji zarządzającej: ustanowienia systemu teleinformatycznego w którym są gromadzone, rejestrowane i przechowywane dane dotyczące każdej operacji w zakresie niezbędnym do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu”.

Dodatkowo w art. 122 ust. 3 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 1303/2013 zostaje nałożony na instytucję obowiązek: „Zapewnienienia funkcjonowania systemu teleinformatycznego, za pomocą którego pełna komunikacja pomiędzy beneficjentami a właściwymi instytucjami będzie się odbywać drogą elektroniczną”.

Rozporządzenie Unii Europejskiej nie nalezy do jedynych dokumentów, w którym mowa o przedmiotowym systemie. Warto wspomnieć o:

  • Ustawie o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności dofinansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Podczas ubiegania się o środki UE podmioty wykorzystują różnego rodzaju generatory wniosków aplikacyjnych, bądź też skłądają wniosek w wersji papierowej. Podmioty, których przedstawiona dokumentacja zostanie pozytywnie oceniona i zostaną skierowani do otrzymania wsparcia, podpisują umowę o dofinansowanie. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ od tego momentu zaczynają obowiązywać wszelkie prawa oraz obowiązki beneficjenta. Informacja o konieczności korzystania z systemu SL2014 jest zawarta wprost w umowie. W podpisanej umowie zostaje szczegółowo określony zakres oraz rodzaj czynności wykonywanych w systemie SL2014. Do najważniejszych kwestii należy etap składania Wniosków o płatność oraz komunikacja dotycząca projektu. Najczęściej w Uod pojawia się zapis informujący iż komunikacja dotycząca projektu musi odbywać się poprzez System SL2014 w module korespondencja. W tym momencie nie będziemy korzystali ze służbowych skrzynek pocztowych przy wymianie informacji z opiekunem projektu czy Instytucją, z którą mamy podpisaną umowę, ale będzie ona odbywała się przy pomocy Systemu SL2014.

Warto zwrócić uwagę, iż w momencie podpisania umowy o dofinansowanie zostają nałożone pewne obowiązki związane z systemem SL2014. Wielu beneficjentów zostaje zobowiązanych do złożenia pierwszego Wniosku o płatność - najczęściej jest to wniosek sprawozdawczy. Prawie wszyscy beneficjenci zostaną zobowiązani do niezwłocznego wprowadzenia Harmonogramu płatności dla realizowanego projektu. 

W celu rozpoczęcia pracy w systemie SL2014 każdy Beneficjent musi nadać odpowiednie uprawnienia wybranym przez siebie osobom. Całą odpowiedzialność za czynności wykonywane w systemie SL2014 ponosi Beneficjent. 

Autor: Łukasz Cekała

Kategoria edukacja: 

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513298721 [:db_condition_placeholder_0] => 1152 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:433:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513298721 [:db_condition_placeholder_0] => 1152 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/edukacja/edukacja-doroslych/system-sl2014 [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.82.56.95 [:db_insert_placeholder_9] => 1513298721 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).