Uczenie się w Europie

Powszechnie uznaje się, że możliwości wzrostu gospodarczego Europy są bezpośrednio związane z poziomem wiedzy i przedsiębiorczości pracowników. Od „pracowników wiedzy przyszłości” oczekuje się, że posiądą wysoki poziom ogólnego i specjalistycznego wykształcenia. Umiejętność dostosowania się do zmian poprzez uczenie się przez całe życie umożliwi im zdobycie i utrzymanie różnych rodzajów pracy i poprawi ich pozycję w społeczeństwie. Kształcenie ustawiczne, czyli lifelong learning jest często postrzegane jako klucz do konkurencyjnej gospodarki i społecznej spójności.

Uczenie się przez całe życie

Nauka przez całe życie nie ogranicza się do konkretnego miejsca, np. szkoły. Łatwość przekraczania granic i różnorodność programów edukacyjnych w Unii Europejskiej umożliwia ciągłe zdobywanie wiedzy o innych kulturach i językach. Uczenie się przez całe życie to nie tylko wyraz aktywnego podejścia do rozwoju osobistego, ale też czynnik zwiększający konkurencyjność na rynku pracy.

W celu zbadania sposobu przejścia od studiów wyższych do pracy zawodowej przeprowadzono wśród polskich i szwedzkich studentów i absolwentów niezwykle interesujące studium porównawcze. Wykazało ono różnice nie tylko w nauczaniu, ale również wykryło, jak uniwersytety przygotowywały studentów do wejścia na globalny rynek pracy. Przede wszystkim polscy respondenci mieli tendencję do postrzegania nauki i pracy jako dwóch oddzielnych dziedzin i okresów. Prawie wszyscy absolwenci wkroczyli na rynek pracy w innych zawodach, niż wyuczone. Większość polskich absolwentów nie patrzyła na swoje studia przez pryzmat przyszłej pracy. Szwedzcy respondenci rozpoznawali na ogół przejście od studiów do pracy zawodowej w świetle idei lifelong learning. W odróżnieniu od polskich respondentów postrzegali oni edukację jako posiadającą ścisły związek z ich przyszłą pracą. To badanie pokazuje, jak wielkie są różnice w przygotowaniu młodych ludzi do stawienia czoła światowej konkurencji między zaledwie dwoma europejskimi krajami i uczelniami.

Studia za granicą

Poniższy wykres obrazuje liczbę polskich studentów, którzy w poszczególnych latach akademickich, w ramach projektu Erasmus wyjechali na stypendium za granicę. Przede wszystkim łatwo zauważyć, iż liczba uczestników programu z każdym rokiem wzrasta.

Unia Europejska wspiera międzyinstytucjonalną wymianę osób, a więc też dystrybucję ich wiedzy i doświadczenia, co stanowi nieocenioną korzyść w rozwoju międzynarodowego wymiaru kształcenia. W 1995 r., na bazie poprzedniej generacji programów wspierających współpracę europejską, wystartował Socrates. Jego celem jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji na wszystkich poziomach kształcenia oraz przyczynienie się do budowania społeczeństwa wiedzy. W skład programu wchodzą różne moduły skierowane na różne problemy i potrzeby kształcenia. Jeden z nich – Erasmus – został skierowany do młodzieży akademickiej, oferując odbycie części studiów w jednym z krajów członkowskich UE. Edukacyjny pobyt za granicą to doskonała okazja do sprawdzenia siebie w nowych warunkach, do zdobycia osobistych doświadczeń i wiedzy na temat innych kultur, różnorodności językowej i wyznaniowej, a także zachęta do rozwijania tolerancji. To również szansa przekonania się, że studia można zacząć w różnym wieku, a studia magisterskie uzupełniające często stwarzają możliwość dalszego rozwoju osobom z kilku- czy kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Globalizacja i konkurencyjność

Globalizacja tworzy ogromny popyt na konkurencyjność szkół wyższych. W związku z tym kursy akademickie muszą spełnić oczekiwania szybko rozwijających się rynków, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Studenci są postrzegani jako konsumenci usług edukacyjnych, co powinno zachęcać uniwersytety do przedsiębiorczości w dostosowywaniu treści i możliwości uczenia się do szerokiego grona odbiorców z różnych krajów. Idea lifelong learning - Uczenie się przez całe życie choć rozumiane różnie w europejskich krajach jest kluczem do rozwoju i podnoszenia konkurencyjności jednostki na rynku krajowym i globalnym.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.126' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511569049 [:db_condition_placeholder_0] => 308 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.126' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.126' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511569049 [:db_condition_placeholder_0] => 308 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/edukacja/uczenie-sie-w-europie [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.80.227.189 [:db_insert_placeholder_9] => 1511569049 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).