EDU Trendy 2013 – Wiedza Integracja Praktyka

EDU TRENDY 2013 – zaprasza na BEZPŁATNE konferencje, warsztaty, targi. Kolejna edycja wyjątkowego spotkania profesjonalistów edukacyjnych już 26-27 września 2013 roku. EDU TRENDY są organizowane przez Wolters Kluwer Polska wydawcę miesięcznika „Dyrektor Szkoły” nawiązujące do wielkich europejskich wydarzeń edukacyjnych takich jak londyński BETT czy niemieckie DIDACTA, są dedykowane wszystkim zainteresowanym rozwojem edukacji i poprawą jakości nauczania. Wymagania dzisiejszego świata i jego rynku pracy wymuszają  nowe podejście do systemu edukacji i dostosowania formalnych systemów nauczania do dzisiejszych realiów. W biznesie dyrektorzy personalni, kierownicy działów szkoleń, firmy szkoleniowe, czy sami freelancerzy prowadzący szkolenia zauważyli nieustanny popyt na wiedzę, który będzie się utrzymywał wraz ze skokowymi zmianami modernizacyjnymi. Trend uczenia się przez całe życie, i związane z nim zmiany w procesie edukacji, jest coraz ważniejszym czynnikiem decydującym o prawidłowym ukierunkowaniu ścieżek rozwoju kariery zawodowej. Wiedza zdobyta przez statystycznego studenta dezaktualizuje się jeszcze zanim ukończy studia, zauważa wybitny gość EDU TRENDÓW Colin Rose, światowej sławy ekspert w dziedzinie przyspieszonego uczenia się. Umiejętności zdobyte przez pracownika dziś niekoniecznie będą mu przydatne jutro. Zmiany idące w kierunku unowocześniania edukacji wprowadzone są również w kolejnych etapach reformy systemu oświaty poprzez Krajowe Ramy Kwalifikacji,  ITC w szkole i na wyższych uczelniach czy cyfryzację zasobów wiedzy. Wydarzenia takie jak EDU TRENDY pozwalają spotkać się kadrze kierowniczej oświaty, przedstawicielom uczelni wyższych, nauczycielom, reprezentantom samorządu terytorialnego, osobom z branży IT i szeroko rozumianego biznesu szkoleniowego, aby wspólnie omawiać kierunki rozwoju edukacji. EDU TRENDY tworzą przyjazną przestrzeń do dyskusji i skonfrontowania poglądów. Dzięki takim spotkaniom łatwiej będzie planować tworzenie nowego środowiska uczenia się, określić nowe zadania stojące przed instytucjami systemu oświaty, zrozumieć powiązania oświaty i szkolnictwa wyższego z rynkiem pracy, wskazać możliwości rozwoju dla pracowników systemu oświaty. EDU TRENDY 2013 to spotkanie zapewniające NIEODPŁATNY dostęp, dla wszystkich zaainteresowancyh  najnowszymi zmianami i kierunkami rozwoju edukacji, do: Wiedzy poprzez bogaty program merytoryczny w formie wykładów, prezentacji z udziałem znakomitych osobistości, wykładowców i ekspertów. Praktycznych możliwości realizacji Integracji wyzwań edukacyjnych oświaty, szkolnictwa wyższego i praktyki dzięki licznym warsztatom oraz możliwości przećwiczenia i przetestowania nowych metod edukacyjnych. Bezpłatna rejestracja, szczegółowy program oraz dodatkowe informacje:

www.edu-trendy.pl.