Określanie celów w procesie szkolenia

Z pewnością zgodzisz się ze mną, iż każdy człowiek podejmujący jakiekolwiek działanie ma w tym jakiś cel. Cel ten jest jasny i przejrzysty nie tylko dla tej konkretnej osoby, ale również dla wszystkich innych osób będących czynnymi lub biernymi uczestnikami owych działań.

W naszej codziennej praktyce oprócz wskazanego powyżej celu, zwanego celem jawnym, pojawiają się i funkcjonują pojęcia takie jak: cel końcowy, cel procesowy, cel ukryty. Istotne zatem jest posiadanie pełnej i usystematyzowanej wiedzy w przedmiotowym zakresie, pozwalającej na poprawne definiowanie ww. celów i sprawowanie nad nimi bieżącej kontroli. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć Ci na przykładzie procesu szkolenia znaczenie i istotę owych pojęć oraz przykłady ich zastosowania.

Zacznijmy więc od pewnych istotnych stwierdzeń, które pomogą Ci zrozumieć sens i znaczenie celów. W czasie każdego szkolenia mamy do czynienia z dwiema jego stronami. Są to  uczestnicy szkolenia (grupa) i trener. Trener przed przystąpieniem do profesjonalnie prowadzonego szkolenia określa  jego cel, tzw. cel końcowy. Należy zaznaczyć, iż cel ten, pomimo, że określa go trener będzie inny dla niego i inny dla uczestników szkolenia. Celem trenera prowadzącego szkolenie  jest : skutecznie nauczyć grupę tego, co jest przedmiotem szkolenia.  Z kolei celem grupy jest: przyswojenie wiedzy w zakresie tego, co jest przedmiotem szkolenia.  

Następnie trener definiuje i określa podstawowe, główne fragmenty szkolenia - osobne moduły.
Dla każdego z nich wyznacza osobne cele procesowe. I tak jak w przypadku celu końcowego, inne będą cele procesowe dla trenera, inne dla uczestników szkolenia. Celem trenera będzie  wyjaśnienie i omówienie poszczególnych zagadnień oraz poprawne podanie instrukcji i poprowadzenie ćwiczeń. Celem grupy będzie  zapoznanie się i zdobycie wiedzy w ramach  poszczególnych zagadnień, jak również poprawne wykonanie ćwiczenia.

Trener powinien również określić  cel nadrzędny prowadzonego szkolenia. Bezpośrednio dla niego celem takim będzie uświadomienie grupie, jak ważne jest stosowanie albo dysponowanie bogatym zasobem wiedzy będącej przedmiotem szkolenia. Dla uczestników szkolenia ważne będzie przyswojenie materiału, który został im przekazany.

Ostatnim elementem przygotowania profesjonalnego szkolenia jest określenie przez trenera celu lub celów ukrytych. Ma on być lub mają one być odpowiedzią na następujące pytania: Co w czasie prowadzenia szkolenia chcę osiągnąć dla siebie? Moim celem ukrytym w stosunku do grupy będzie odpowiedź na pytanie: Co ja jako trener chcę aby grupa osiągnęła?

Tak zdefiniowane poszczególne cele pozwalają na sprawowanie pełnej kontroli nad procesem i kierunkiem prowadzonego szkolenia, z jednoczesną gwarancją zachowania skuteczności i wysokiej jakości przekazu. Stanowi to również gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego treści szkolenia oraz mocne i stabilne pozycjonowanie trenera na rynku usług szkoleniowych.  

Pozdrawiam

Radosław R. Bielecki (ICF)

Coach, certyfikowany trener biznesu,

NLP i rozwoju osobistego

Kategoria rozwój: