SYSTEM SL2014

System SL2014 to nowość, która została wprowadzona w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Centralny System Teleinformatyczny (SL2014) to system służący do realizacji Programów Operacyjnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020.

Centralny System Teleinfromatyczny jest wykorzystywany do rozliczania prowadzonego projektu oraz umożliwia m.in.:

  • składanie wniosku o płatność,
  • prowadzenie korespondencji z instytucją weryfikującą dokumenty,
  • dołączanie oraz przekazywanie innych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacj projektu. 

Do korzystania z systemu SL2014 są zobowiązani wszyscy beneficjenci programów:

  • POIiŚ,
  • POIR,
  • POPC,
  • POPW,
  • POWER

oraz większość beneficjentów programów regionalnych.

Obowiązek korzystania z Programu SL2014 w perspektywie finansowej wynika przede wszystkim z Rozporządzenia Unii Europejskiej 1303/2013, a konkretnie z art. 125 ust. 2 lit. d rozporządzenia: „Zapewnienie realizacji funkcji instytucji zarządzającej: ustanowienia systemu teleinformatycznego w którym są gromadzone, rejestrowane i przechowywane dane dotyczące każdej operacji w zakresie niezbędnym do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu”.

Dodatkowo w art. 122 ust. 3 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 1303/2013 zostaje nałożony na instytucję obowiązek: „Zapewnienienia funkcjonowania systemu teleinformatycznego, za pomocą którego pełna komunikacja pomiędzy beneficjentami a właściwymi instytucjami będzie się odbywać drogą elektroniczną”.

Rozporządzenie Unii Europejskiej nie nalezy do jedynych dokumentów, w którym mowa o przedmiotowym systemie. Warto wspomnieć o:

  • Ustawie o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności dofinansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Podczas ubiegania się o środki UE podmioty wykorzystują różnego rodzaju generatory wniosków aplikacyjnych, bądź też skłądają wniosek w wersji papierowej. Podmioty, których przedstawiona dokumentacja zostanie pozytywnie oceniona i zostaną skierowani do otrzymania wsparcia, podpisują umowę o dofinansowanie. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ od tego momentu zaczynają obowiązywać wszelkie prawa oraz obowiązki beneficjenta. Informacja o konieczności korzystania z systemu SL2014 jest zawarta wprost w umowie. W podpisanej umowie zostaje szczegółowo określony zakres oraz rodzaj czynności wykonywanych w systemie SL2014. Do najważniejszych kwestii należy etap składania Wniosków o płatność oraz komunikacja dotycząca projektu. Najczęściej w Uod pojawia się zapis informujący iż komunikacja dotycząca projektu musi odbywać się poprzez System SL2014 w module korespondencja. W tym momencie nie będziemy korzystali ze służbowych skrzynek pocztowych przy wymianie informacji z opiekunem projektu czy Instytucją, z którą mamy podpisaną umowę, ale będzie ona odbywała się przy pomocy Systemu SL2014.

Warto zwrócić uwagę, iż w momencie podpisania umowy o dofinansowanie zostają nałożone pewne obowiązki związane z systemem SL2014. Wielu beneficjentów zostaje zobowiązanych do złożenia pierwszego Wniosku o płatność - najczęściej jest to wniosek sprawozdawczy. Prawie wszyscy beneficjenci zostaną zobowiązani do niezwłocznego wprowadzenia Harmonogramu płatności dla realizowanego projektu. 

W celu rozpoczęcia pracy w systemie SL2014 każdy Beneficjent musi nadać odpowiednie uprawnienia wybranym przez siebie osobom. Całą odpowiedzialność za czynności wykonywane w systemie SL2014 ponosi Beneficjent. 

Autor: Łukasz Cekała

Kategoria edukacja: