Ewaluacja szkoły - zwięzły przewodnik

Wszystkie szkoły i inne publiczne placówki edukacyjne (takie jak przedszkola i osiedlowe świetlice) są organizacjami państwowymi. Mogę one mieć ogromny, zgubny bądź pozytywny, wpływ na odwiedzającą je młodzież. Z tych dwóch powodów wszystkie instytucje obierające za cel edukację muszą być poddawane ścisłej kontroli. Jedną z metod sprawowania nadzoru nad placówkami szkolnymi jest obowiązek składania raportów.
 
Czym jest ewaluacja?

Słowo to posiada kilka znaczeń. Można je więc rozumieć jako ocenę wartości i przydatności danego projektu. Ewaluacją możemy również nazwać proces zbierania informacji o procesie. Określenia tego można też użyć w odniesieniu do oceny efektywności i skuteczności w stosunku do założonych celów danego projektu. Z reguły w praktyce życia szkoły termin "ewaluacja" rozumie się jako regularne prowadzenie i porządkowanie dokumentów.

Jak przeprowadzić ewaluację?

Należy oczywiście zacząć od solidnego przygotowania gruntu. Przed przeprowadzeniem ewaluacji należy jasno określić jej cele. Należy też wyznaczyć metody zbierania danych. Niezwykle istotne jest również odpowiednie rozdzielenie zadań pomiędzy pracujących nad analizą ludzi.

Podczas przeprowadzania ewaluacji najlepiej zadbać o to, aby w taki czy inny sposób brała w niej udział cała społeczność szkolna. Pamiętajmy, aby odpowiednio i z rozwagą zadawać pytania. Finalnie uzyskanych danych nie możemy już bowiem zmienić. Narzędzia, które najlepiej sprawdzają się podczas przeprowadzania ewaluacji to ankieta, obserwacja oraz wywiad. 

Gdy już zakończymy pozyskiwanie danych, należy oczywiście sporządzić raport z ewaluacji. Należy zadbać, aby był jasny i czytelny. Pisząc go, pamiętajmy, że to sprawozdanie ma traktować o faktach i informacjach, a nie ludziach, których powyższe mogą dotyczyć.

Co powinien zawierać raport?

Każde sprawozdanie z ewaluacji powinno zawierać kilka obowiązkowych punktów. Powinny się więc w nim zawrzeć:

1. Informacje o ewaluowanym obiekcie
2. Zapis przebiegu ewaluacji
3. Zebrane dane razem z zapisem ich pozyskiwania
4. Podsumowanie
5. Wnioski - przedstawione oczywiście zgodnie z kryteriami ewaluacji
6. Zalecenia - propozycje rozwiązania wykrytych niedociągnięć
7. Aneks - dodatkowe informacje dotyczące ewaluacji, w tym narzędzia za pomocą których została przeprowadzona