Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna na stopień nauczyciela kontraktowego

Jak powinna przebiegać rozmowa kwalifikacyjna dla nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego? Jakie są wymagania?

Odpowiedź:

1. Komisja kwalifikacyjna po zapoznaniu się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego, przeprowadza rozmowę, podczas której nauczyciel:

 1. prezentuje dorobek zawodowy;
 2. prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
  1. zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
  2. wykonanie zadania (przygotowanego przez komisję) z użyciem narzędzi multimedialnych;
 3. odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, spośród których komisja przygotuje problemy, zadania i pytania dla nauczyciela, obejmują:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
 2. umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
 3. umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
 4. umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
 5. umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
 6. umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
 7. umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
 8. znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Uzasadnienie:

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
 2. przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe, a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole;
 3. opiekun stażu.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza rozmowę, podczas której nauczyciel:

 1. prezentuje dorobek zawodowy;
 2. prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
  1. zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
  2. wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;
 3. odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
 2. umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
 3. umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
 4. umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
 5. umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
 6. umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
 7. umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
 8. znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Więcej porad i pomocy na nauczycieli znajdziesz w portalu Wychowawca z klasą, m.in. scenariusze zajęć:

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – art. 9g ust. 1 i ust. 5,
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 111,
 • Rozporządzenie MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.) - §  6 ust. 2, § 12 ust. 1.

 

Leszek Zaleśny
Ekspert w zakresie prawa oświatowego