Obowiązki pracodawcy w zakresie stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w 2017 i 2018 roku

szkolenie + materiały + konsultacje  + wideoszkolenia

Wakacyjna pomoc / dyżur eksperta codziennie do 31 sierpnia 2017r.
 
Oferta jest kierowana do osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach otwartych, chcą pogłębiać wiedzę lub oczekują szybkiej doraźnej pomocy w rozwiązaniu problemów z zakresu stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 
W okresie styczeń - czerwiec 2017r. były organizowane szkolenia na temat: zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w 2017r.
- nowe obowiązki dla Pracodawcy, które obejmowały: PRAWO PRACY: zatrudnianie – czas pracy – płace   UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: składki – zasiłki – emerytury i na podstawie zebranych materiałów oraz doświadczeń, zadeklarowano wakacyjną pomoc w pracy bieżącej. 
 
Oferta wakacyjna pomoc / dyżur eksperta obejmuje:
- materiały szkoleniowe (skrypt i slajdy udostępniane uczestnikom szkoleń otwartych)
- serwis e-jakro (zbiór aktualnych przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych)
- pytania i odpowiedzi (ponad 6 tysięcy konkretnych rozwiązań praktycznych)
- wideoszkolenia (kilkadziesiąt nagranych filmów szkoleniowych z prezentacją i przykładami)
- konsultacje (pomoc w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na telefon i mail)

 

I. PRAWO PRACY: zatrudnianie - czas pracy - wynagrodzenie - obowiązki pracodawcy w zakresie bhp przed podjęciem pracy pracownika i zleceniobiorcy - od 22.02.2016r. możliwość wielokrotnego zawierania umów na okres próbny - ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony od 22.02.2016r. - prawidłowość stosowania umów w celu zastępstwa nieobecnego pracownika - zmiany w Kodeksie pracy dotyczące przedłużania umów o pracę do dnia porodu - ograniczenia czasowe podczas pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi oraz w pozycji stojącej dla kobiet w ciąży - dłuższe okresy wypowiadania terminowych umów o pracę bez uzasadnienia - zatrudnianie w szkołach po wdrożeniu reformy systemu oświaty od 1.09.2017r. - zatrudnianie i rozliczanie podatkowo składkowe cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy - zmiany od 01.01.2017r. i od 01.06.2017r. w zakresie wydawania świadectw pracy wg nowego wzoru - rozliczanie pracy w nadgodzinach; w sobotę, niedzielę, święta, dni wolne; normy i wymiar czasu pracy - udzielanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, przerw w pracy, delegacji - od 1.01.2017r. zwiększenie progu ilości pracowników dotyczące tworzenia regulaminu pracy, wynagrodzeń i Funduszu Socjalnego - skutki podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia: aneksy umów o pracę, przeliczenie świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa - nowe skomplikowane obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych od 25.05.2018r. - uregulowania szczególne dotyczące zatrudniania i wynagradzania urzędnika państwowego i pracowników samorządowych - legalność monitorowania pracownika w miejscu pracy i jego podróży służbowych - legalność stosowania umów cywilnoprawnych np. zlecenia, o dzieło, zamiast umów o pracę . - od 01.01.2017r. rozliczanie umów cywilnoprawnych i osób samozatrudnionych: stawka minimalna, informacje o czasie pracy, wypłaty raz w miesiącu - ustalenia i wyniki kontroli PIP i ZUS w zakresie zawierania umów zlecenia ze stawką 13 zł / h

II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: składki - zasiłki - emerytury - zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu - zgłoszenia i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - planowana od 01.01.2018r. zmiana oskładkowania przedsiębiorców osiągających przychód do 5 tys. zł - prawidłowe rozliczenia zbiegów tytułów ubezpieczenia społecznego - umowy agencyjne, zlecenia, o dzieło, po zmianach zasad ich oskładkowania - ustalanie podstawy naliczania składek na FP i FGŚP oraz wyłączenia z obowiązku opłacania tych składek - świadczenia zwolnione z podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne - świadczenia chorobowe i wypadkowe, ustalanie okresu zasiłkowego - zmiany w świadczeniach macierzyńskich i rodzicielskich od 02.01.2016r. - ustalanie podstawy wymiaru zasiłków, wliczanie premii, nagród i dodatków - wyłączenia z podstawy naliczania świadczeń chorobowych niektórych składników płacowych i dochodów utraconych - od 01.07.2018r. zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA będą wydawane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego e-Zwolnienia - dokonywanie potrąceń z zasiłków i wynagrodzeń od 01.01.2017r. i od 01.07.2017 r. - świadczenia przedemerytalne; ochrona przedemerytalna od 01.10.2017r. - zmiany systemu emerytalnego; obniżenie wieku emerytalnego - dokumentowanie okresu pracy, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, uzupełnianie dokumentacji i dowodów - przeliczanie kapitału początkowego i emerytury na podstawie nowych dokumentów, wniosku ubezpieczonego, przepracowanego nowego okresu - emerytury stażowe i obywatelskie oraz nowe programy emerytalne - dodatkowe zabezpieczenie emerytalne: inwestowanie kapitałowe; zarabianie w programach internetowych; kryptowaluty; polisy - od 01.01.2018r. wprowadzenie obowiązkowych Pracowniczych Programów Kapitałowych.

Serdecznie zapraszam Jacek Kropkowski,  Ośrodek Szkolenia - Wydawnictwo JAKRO

Kategoria edukacja: