Proces rozliczania dotacji unijnych – kluczowe kroki i wymagane dokumenty

Proces rozliczania dotacji unijnych – kluczowe kroki i wymagane dokumenty

Chociaż pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotację unijną przez instytucję zarządzającą danym konkursem jest już pewnym osiągnięciem, aby mówić o pełnym sukcesie, należy jeszcze zadbać o prawidłowe rozliczenie przyznanego dofinansowania. Moment faktycznego udzielenia środków finansowych jest bowiem odroczony w czasie, a ostateczne przyznanie dotacji zależy od tego, czy beneficjent należycie wywiąże się z wymagań podpisanej umowy o dofinansowanie. Jest to niezwykle ważny etap procedury aplikacyjnej – niewypełnienie warunków umowy może prowadzić do konieczności zwrotu części lub nawet całości dofinansowania. Warto więc podejść do tego zadania profesjonalnie i z najwyższą starannością. Sprawdź, jak rozliczyć dotacje unijne, nie narażając się na niepożądane problemy!

Jak rozliczyć dotacje unijne? Kluczowe wyzwania

Rozliczanie dotacji unijnych to wieloetapowy proces o dużej złożoności. Na każdym z nich istnieje ryzyko popełnienia błędów, które mogą prowadzić do nałożenia kar na beneficjenta. W związku z tym właściwe rozliczanie funduszy unijnych i projektów finansowanych przez te środki wymaga każdorazowo dogłębnej znajomości wielu zasad, wytycznych i procedur. Instytucje zarządzające udzielające wsparcia publicznego obligują beneficjentów m.in. do prowadzenia obszernej dokumentacji, będącej podstawą do prawidłowego rozliczenia dotacji.

Należy zaznaczyć, że dofinansowanie unijne jest przyznawane beneficjentom w postaci zaliczek lub refundacji kosztów poniesionych przez nich w trakcie realizacji projektu. Środki finansowe wypłacane są wówczas w wysokości ustalonej w harmonogramie danego projektu na podstawie złożonych uprzednio wniosków o płatność. Beneficjenci zobligowani są tym samym do stosowania wyznaczonych zasad zapewniających przejrzystość w obszarze wydatkowania środków publicznych. W ich interesie pozostaje zatem prawidłowa realizacja podpisanej umowy o dofinansowanie i terminowe rozliczenie przyznanej dotacji unijnej zgodnie z obowiązującymi regułami. Co bowiem istotne, kolejne etapy projektu warunkują wypłatę transz – one z kolei często okazują się gwarantem utrzymania przez firmę płynności działania.

Profesjonalna pomoc w poprawnym rozliczeniu dotacji unijnej – dlaczego warto?

Jeśli przedsiębiorstwo nie dysponuje samodzielnymi zasobami i obszerną wiedzą w tym zakresie, warto oddelegować to wymagające zadanie w ręce doświadczonych ekspertów. Specjaliści zajmą się bowiem całością zadań związanych z prawidłowym rozliczeniem dotacji unijnej, w tym szczególnie:

  • opracowaniem potrzebnych załączników i oświadczeń do umowy o dofinansowanie unijne;

  • wyborem odpowiednich wykonawców i dostawców według zasad procedury konkurencyjności;

  • złożeniem wniosków o płatność w ustalonych terminach;

  • sporządzeniem dokumentacji informacyjno-promocyjnej dotyczącej realizowanego projektu finansowanego ze środków unijnych;

  • bieżącym monitorowaniem i nadzorowaniem harmonogramu projektu;

  • merytorycznym wsparciem w trakcie kontroli projektu.

Należy mieć na uwadze, że każdy program unijny wyznacza własne terminy składania wniosków o płatność, a także innych wymaganych dokumentów, będących potwierdzeniem poniesionych kosztów. Wsparcie doświadczonych specjalistów może być szczególnie przydatne zwłaszcza w sytuacji wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych modyfikacji do projektu. Wówczas dogłębna znajomość zasad przyznawania środków unijnych okazuje się niezbędna do tego, by niespodziewane zmiany nie wpłynęły negatywnie na ostateczną wysokość kwoty dotacji.