Kwalifikacje zawodowe a kompetencje – czy to pojęcia wymienne?

Kwalifikacje zawodowe i kompetencje nie są pojęciami tożsamymi. Czym się różnią? A czym są predyspozycje zawodowe? Gdy poszukujemy pracy często w ogłoszeniach czy też na rozmowach kwalifikacyjnych pojawiają się pojęcia takie jak kwalifikacje zawodowe, kompetencje i predyspozycje zawodowe.

 

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe to określone umiejętności potwierdzone zazwyczaj dyplomami, certyfikatami czy innymi dokumentami. Są prawie tożsame z wykształceniem i świadczą o wiedzy potrzebnej do wykonywania danego zawodu. Według rozporządzenia MEN kwalifikacje zawodowe to zestawy oczekiwanych efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji personalnych i społecznych) pozwalające na samodzielne wykonywanie określonych zadań zawodowych. Podobnym pojęciem są kompetencje twarde – różnią się tym, że nie muszą i często nie są potwierdzone żadnymi dokumentami.

Kompetencje

Innym pojęciem są kompetencje, które dzieli się na twarde i miękkie. Do tych pierwszych zalicza się wiedzę z danej branży, znajomość programów komputerowych i języków. Z kolei kompetencje miękkie to umiejętności społeczne (umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, wielozadaniowość, komunikatywność, odporność na stres itp.) oraz konkretne cechy osobowości. Kompetencje to tak naprawdę połączenie trzech elementów, czyli wiedzy, umiejętności i postawy. Są równie niezbędne pracownikowi jak kwalifikacje zawodowe.

Predyspozycje zawodowe

Innym, także często używanym pojęciem są predyspozycje zawodowe. Są to wrodzone skłonności do wykonywania danego zawodu, czyli zainteresowania, uzdolnienia, osobowość. Wyróżnia się 6 typów osobowości i 6 typów środowiska pracy – im bardziej typ osobowości jest dopasowany do środowiska pracy, tym lepiej pracownik wykonuje swoje obowiązki. Do typów zalicza się: realistyczny, badawczy, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy, konwencjonalny. Warto zatem przed wyborem szkoły zawodowej czy kierunku studiów i przed podjęciem pracy sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe. Można to zrobić u doradcy zawodowego albo online – wypełniając test predyspozycji zawodowych. Jest to przydatne nie tylko na etapie wyboru zawodu czy ścieżki przyszłej kariery, ale także w sytuacji powrotu na rynek pracy po przerwie czy też zmiany zawodu i przekwalifikowania.

Taki test ma formę quizu i składa się z kilkunastu zamkniętych pytań. Pytania dotyczą charakteru, upodobań, sposobu organizacji pracy, radzenia sobie z problemami itp.

Test predyspozycji zawodowych można rozwiązać na stronie https://www.kierunekrozwoju.pl/

Artykuł sponsorowany.