Edukacja i Biznes - mobilność i współpraca

80 mln euro przeznaczyła w tym roku Komisja Europejska na zwiększenie współpracy między instytucjami badawczymi a prywatnymi przedsiębiorstwami. W Programie Szczegółowym LUDZIE 7. Programu Ramowego UE został ogłoszony konkurs na projekty dotyczące współpracy przemysłu z nauką - Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways (IAPP). Konkurs zostanie zamknięty 7 grudnia.

Jak informuje Bogna Hryniszyn, koordynator Programu "Ludzie" z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, projekty IAPP mają na celu rozwój istniejącej współpracy lub tworzenie nowej między instytucjami naukowymi a partnerami z sektora komercyjnego.

"Podstawowym kryterium jest sposób generowania przychodu - za instytucję reprezentującą sektor prywatny uważa się taką, która powyżej 50 proc. zysku generuje w wyniku działalności gospodarczej. Dużą wagę przywiązuje się do projektów innowacyjnych, a dodatkową zaletą jest udział małych i średnich przedsiębiorstw. Partnerami mogą być na przykład firmy typu spin-off, firmy rozpoczynające działalność, inkubatory przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa z kapitałem podwyższonego ryzyka" - wylicza Hryniszyn.

Jak tłumaczy, projekty mogą dotyczyć każdej dziedziny naukowej. Składający projekt sami decydują o tematyce planowanych badań, zgłaszając go do jednego z ośmiu paneli tematycznych: chemia (CHE), nauki ekonomiczne (ECO), nauki o środowisku (ENV), nauki inżynieryjne (ENG), nauki biologiczne (LIF), matematyka (MAT), fizyka (PHY), nauki społeczne i humanistyczne (SOC). Wysoko ceniona jest interdyscyplinarność.

W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedna instytucja naukowa i jedna instytucja komercyjna. Partnerzy powinni pochodzić z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7. Programem Ramowym. Dopuszczalny jest udział osób i instytucji spoza Europy.

Projekt badawczy ma zwiększyć przepływ wiedzy między sektorami. Wybrane projekty będą realizowane przez 3-4 lata. Konsorcjum IAPP będzie działało na zasadach wymiany pracowników naukowych, technicznych oraz kadry zarządzającej pomiędzy instytucjami partnerskimi.

Jednym z głównych założeń Programu Szczegółowego LUDZIE jest zwiększenie mobilności międzynarodowej wśród naukowców. Pracownik może być oddelegowany do innej instytucji i sektora, partnerzy mogą też zatrudniać doświadczonych pracowników naukowych spoza konsorcjum. Takie osoby nie mogą przebywać dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat w kraju instytucji goszczącej.

Partnerzy mogą organizować spotkania i szkolenia, odbywać wizyty, uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach i warsztatach, przygotowywać publikacje. Małe lub średnie przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie może przeznaczyć do 10 proc. otrzymanego dofinansowania na zakup sprzętu potrzebnego do realizacji projektu.

PAP Nauka w Polsce

Edulider.pl