Nowe zasady rozliczania subwencji na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Czy po wejściu w życie od stycznia 2019 r. przepisów związanych z rozliczaniem subwencji na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można rozliczyć w z tych pieniędzy 10% dodatek dla nauczycieli przedmiotowców pracujących w klasach, gdzie uczą się dzieci niepełnosprawne?

 

Odpowiedź:

10% dodatku dla nauczycieli przedmiotów pracujących w klasach, gdzie uczą się dzieci niepełnosprawne, nie można będzie rozliczyć z dotacji. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacja, o której mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32, przekazana na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe.

Zapamiętaj!

Cała kwota dotacji przekazana na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego musi być przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją kształcenia specjalnego. Dotacja na kształcenie specjalne ma charakter celowego przeznaczenia

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, oddziały i ośrodki zapewniają:

  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
  • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”,
  • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
  • integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,
  • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

W nawiązaniu do powyższego każdorazowo poniesiony wydatek należy ocenić przez pryzmat realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. 10% dodatku dla nauczycieli przedmiotów pracujących w klasach, gdzie uczą się dzieci niepełnosprawne, nie można będzie rozliczyć z dotacji.

 

  • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

 

Barbara Jarosz
Posiada certyfikat księgowy. Od 18 lat zajmuje się zawodowo rachunkowością i finansami
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl