Rola podręczników w procesie nauczania

cechy dobrego podręcznika szkolnego

Podręcznik szkolny to książka zawierająca materiał nauczania i przeznaczona dla ucznia. To niezbędny element procesu kształcenia. Podręczniki podają w odpowiednio uporządkowany, przejrzysty i dokładny sposób materiał nauczania. Zawierają ilustracje, schematy obrazowe, dokładne opisy i wyjaśnienia. Ułatwiają uczniom i nauczycielom sprawny powrót do przerobionego materiału i przypomnienie sobie zagadnień przerobionych na lekcjach.

Podręczniki zawierają przykładowe zadania i prace, które uczniowie będą wykonywać samodzielnie na lekcjach lub w domu. Zawierają przykłady rozwiązań i sposoby wykonania zadań. Dzięki temu ułatwiają odrabianie prac domowych.

Podręczniki umożliwiają nauczycielom i uczniom sprawdzenie, czy treść lekcji została właściwie zrozumiana. Umożliwiają sprawne zadawanie prac domowych. Przy pomocy podręczników można dokończyć lub uzupełnić pracę na lekcji, przygotować się do kolejnej lekcji (np. poprzez przeczytanie tekstów, których treść będzie tematem lekcji). Podręczniki umożliwiają uczniom przygotowanie się do powtórek, klasówek, kartkówek, testów, egzaminów. Dzięki podręcznikom uczniowie zdobywają nowa wiedzę, uczą się samodzielności w jej zdobywaniu.

Autorami podręczników szkolnych są specjaliści z danej dziedziny. Podręczniki pisane są do konkretnego programu nauczania i zatwierdzane przez MEN. Podręczniki szkolne (http://www.taniaksiazka.pl/podreczniki-c-313.html) stanowią więcej niż połowę książek drukowanych i wydawanych na całym świecie. Uczniowie obcują z podręcznikami o wiele dłużej niż przeciętni czytelnicy obcują z innymi książkami. Dlatego na wzorach języka podręczników szkolnych kształtują się umiejętności językowe użytkowników podręcznika.

Cechy dobrego podręcznika szkolnego
Cechą dobrego podręcznika jest harmonia formy i treści. Odpowiednie walory językowo-literackie (żywy i bogaty język, odpowiednia ilość przykładów przemawiających do wyobraźni ucznia, odpowiednia ilość argumentów, przedstawienie złożonych i trudnych zagadnień i problemów w sposób prosty, zwięzły i zrozumiały dla ucznia) zwiększają wartość dydaktyczną podręcznika.

Bardzo duży wpływ na wartość podręcznika ma jego strona graficzna. Bu ułatwić uczniom naukę, treść podręcznika ujęta jest w rozdziały, podrozdziały, akapity. Ważniejsze terminy, reguły, definicje wyodrębnia się z tekstu za pomocą tłustego druku, kursywy czy druku spacjonowanego. Ważną rolę w podręcznikach szkolnych, zwłaszcza dla uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej pełnią też ilustracje.