Opiekun stażu nauczyciela – kto może nim zostać

Kto może zostać opiekunem stażu nauczyciela

Opiekun stażu nie musi uczyć tego samego przedmiot czy być tej samej specjalizacji co nauczyciel odbywający staż. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna. Zadaniem opiekuna stażu  jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu. (art. 9c ust. 4 i ust. 5 Karty Nauczyciela).  Szczegółowe zadania opiekuna stażu są określone w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego.

Jakie zadania realizuje opiekun stażu

Do zadań opiekuna stażu należą:

  1. współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
  2. współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;
  3. wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych;        
  4. umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć;
  5. obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż;
  6. dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;
  7. inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych;
  8. doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu.

Oczywiście łatwiej realizować powyższe zadania nauczycielowi, który uczy tego samego lub zbliżonego przedmiotu, jednakże nie jest taki układ wymagany.  

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.)- art. 9c ust. 4 i ust. 5.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574) - § 5.

Anna Trochimuk

www.elerneo.pl