Co to jest kształcenie ustawiczne

Uczenie się przez całe życie

Żyjemy w epoce ciągłych przemian zachodzących w każdej dziedzinie naszego życia.. Postęp technologiczny wymusza konieczność dopasowania się do nowych zadań oraz zmiennej organizacji pracy. Zachodzi więc potrzeba dokształcania się bez względu na wiek i zajmowane stanowisko. Czym jest kształcenie ustawiczne? Jakie ma ono znaczenie?

Co to jest kształcenie ustawiczne- definicja

Funkcjonuje wiele definicji kształcenia ustawicznego. Nazywana jest ono również ,,edukacją całożyciową”, ,,edukacją ustawiczną” oraz ,,uczeniem się przez całe życie”. Odnosi się ono do procesu odnawiania, pozyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych jednostki. Kształcenie to skierowane jest do osób dorosłych i trwa przez całe życie.

Możliwości kształcenia ustawicznego

W Polsce znaleźć można bardzo dużo ofert edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych. Umownie instytucje, które świadczą usługi edukacyjne dorosłym można podzielić na trzy grupy:

kształcenie-ustawiczne-instytucje

Źródło: http://www.wup.kielce.pl/images/stories/CIZ/Ksztalcenie_ustawiczne_www.pdf

W tym podziale w poczet instytucji edukacyjnych zalicza się zarówno szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego jak i praktycznego, ośrodki doskonalenia zawodowego, uczelnie wyższe czy uniwersytety trzeciego wieku

Instytucje rynku pracy to z kolei wszelkie instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia czy państwowe służby zatrudnienia

Do innych instytucji edukacyjnych zalicza się natomiast spółki, fundacje, stowarzyszenia itp.

Uczenie się w dorosłości może się odbywać zarówno w trybie dziennym jak i wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. W ostatnich latach, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii edukacja ustawiczna może się odbywać także w trybie e-learning lub mieszanym. Nauczanie zdalne to duża oszczędność pieniędzy i czasu, możliwość połączenia edukacji z pracą zawodową, a przede wszystkim także ogromna szansa na zdobycie wiedzy i przekonianie się co to jest kształcenie ustawiczne przez osoby niepełnosprawne, które wciąż mają utrudnione warunki kształcenia tradycyjnego. Elastyczność godzin nauki oraz możliwość uczenia się w dowolnym miejscu sprawia, iż jest to atrakcyjna forma zdobywania nowych kwalifikacji.

Kształcenie ustawiczne pracowników

Inwestowanie w swoich pracowników, jak przekonują specjaliści prędzej czy później się zwróci. Dobrze przeszkoleni pracownicy to pracownicy, którzy lepiej realizują swoje zadania, a dzięki temu firma staje się znacznie bardziej konkurencyjna, a efektywność pracy wzrasta. Pracownicy są bardziej zmotywowani do pracy, bardziej elastyczni i lepiej znoszą zmiany organizacyjne w firmie, częściej też identyfikują się z firmą rozumiejąc jej cele i misję. Zgodnie z prawem wszyscy mają równy dostęp do kształcenia ustawicznego. Przepisy nakładają na pracodawców konieczność równego traktowania pracowników w zakresie dostępu do różnych form kształcenia. Rada Europejska w celu promowania kształcenia ustawicznego zarządziła m.in. zmniejszenie opłat na kształcenie ustawiczne pracowników, wliczenie czasu przeznaczonego na szkolenie do czasu pracy czy nadzorowanie systemu przygotowania pracowników do pracy.

Co można osiągnąć dzięki kształceniu ustawicznemu

Rozwój edukacji ustawicznej jest współcześnie skutecznym narzędziem mającym na celu przeciwdziałanie bezrobociu, a także wykluczeniu społecznemu. Wiele korzyści z kształcenia ustawicznego może uzyskać każdy z nas indywidualnie, a mianowicie:

  • łatwiejszy dostęp do nowoczesnych technologii
  • możliwość poznania wielu ciekawych osób
  • większe poczucie pewności siebie i pokonywanie granic
  • poczucie wykorzystania swojego potencjału i samorealizacji
  • lepsza pamięć i kondycja umysłu (zwłaszcza u osób starszych)
  • większa elastyczność zawodowa
  • większe szanse na lepszą pracę
  • zazwyczaj wyższe dochody, a co się z tym wiąże wyższy standard życia

Kształcenie ustawiczne ma istotne znaczenie zarówno dla jakości życia codziennego jak również pełnienia ról w pracy. W Polsce za krzewienie idei uczenia się przez całe życie odpowiada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki wszechstronnej akcji promocyjnej dziś każdy wie już co to jest kształcenie ustawiczne. Prawo zapewnia równe warunki dostępu do niego bez względu na wiek, płeć itp. Edukacja ustawiczna pozwala nie tylko na znalezienie satysfakcjonującej pracy, ale także realizację własnych zainteresowań, aspiracji, rozwoju osobistego. Różnorodne możliwości jakie daje kształcenie ustawiczne sprawia, że każdy bez względu na to jakie stanowisko zajmuje i ile ma lat czy jakie ma zainteresowania może zawsze znaleźć w gąszczu ofert tę najbardziej odpowiednią dla siebie.