System zapewnienia jakości usług szkoleniowych - przyszłość polskich szkoleń

Obecny system szkoleniowy

14 stycznia 2013 roku w Krakowie odbyła się konferencja, której celem była prezentacja założeń systemu zapewnienia jakości usług szkoleniowych. Ma on zostać opracowany wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja była okazją do rozmowy na temat obecnej polityki szkoleniowej w Polsce oraz perspektyw jej rozwoju.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach III edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego zaledwie 36% Polaków w przedziale wiekowym od 18-59/64 lat podnosiło w zeszłym roku swoje kompetencje w jakikolwiek sposób. Badaniu zostało poddanych 9 mln osób:

w-jaki-sposob-zdobywaja-kompetencje-polacy

Źródło: BLK Badanie Ludności 2012

Wynika stąd, że aż 64% osób, czyli zdecydowana większość Polaków w zeszłym roku nie podnosiła swoich kompetencji. Z dalszych badań BLK nad procesem szkoleniowym wynika również, że 37% Polaków nigdy nie brało udziału w szkoleniach, warsztatach, kursach, praktykach czy innych formach kształcenia pozaformalnego.

Rynek szkoleniowy w Polsce - diagnoza

Obecnie na rynku jest duża rotacja firm szkoleniowych, pojawiają się nowe, ale jednocześnie wiele upada lub rezygnuje z dotychczas prowadzonej działalności. Ponad 1/3 badanych  firm i instytucji szkoleniowych deklaruje, że posiada certyfikat jakości lub akredytację. Trzema najpowszechniej występującymi znakami jakości są:

najpopularniejsze-certyfikaty-jakosci-szkolen

Źródło: Badanie BLK

Przy czym odsetek podmiotów deklarujących:

 • posiadanie certyfikatu ISO wzrósł z 36 do 43 jednostek procentowych czyli o 7 jednostek
 • posiadanie Akredytacji Kuratora Oświaty wzrósł z 18 do 28 jednostek procentowych czyli o 10 jednostek
 • posiadanie certyfikatu Urzędu Pracy, RIS spadł z 22 do 12 czyli o 10 jednostek procentowych.

Dane były porównywane z rokiem 2010.

Powszechnie na rynku szkoleniowo-edukacyjnym brakuje dopasowania oferty firm szkoleniowych do potrzeb pracodawców, diagnozy potrzeb szkoleniowych, a oferta szkoleń jest najczęściej określana przez stronę podażową. Nie ma też jednej definicji jakości usług rozwojowych. Brakuje systemu, który pozwoliłby na bieżąco kontrolować jakość świadczonych usług rozwojowych. Nie wykonywane są również działania, które umożliwiłyby rozpowszechnianie wśród przedsiębiorców wiedzy o sposobach i możliwościach podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Trzy filary zapewnienia jakości szkoleń

28 lutego 2012 roku w Brukseli odbyła się konferencja, która inaugurowała proces wdrażania odnowionej, europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych. Jednym z jej celów jest zapewnienie osobom dorosłym, bez względu na płeć i inne warunki większych możliwości  dostępu do wysokiej jakości  kształcenia w każdym momencie życia. Innymi słowy ma na celu wsparcie osób w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Wśród zagadnień o znaczeniu priorytetowym,  na których powinny się skupić się kraje członkowskie wymienia się: wdrażanie koncepcji lifelong learning, mobilności, poprawienie skuteczności i jakości szkolenia. Biorąc ten fakt pod uwagę i w odpowiedzi na zapotrzebowanie kontrolowania jakości świadczonych usług ma powstać system zapewnienia jakości usług szkoleniowych oparty na trzech filarach:

filary-zapewnienia-jakosci-uslug

Cele systemowe

Niewątpliwie nadrzędnym celem stworzenia systemu jest powiększenie rynku usług rozwojowych w naszym kraju, tak, by miało to wpływ na wzrost wskaźnika kształcenia ustawicznego.

Zapewnienie jakości zależy zarówno od postawy klienta, który wybiera szkolenia jak i funkcjonowania firmy szkoleniowej oraz dostępności usług rozwojowych.

Wsparcie strony popytowej

Klientami czyli głównymi odbiorcami szkoleń są osoby i organizacje, które planują i zamawiają usługi rozwojowe.  Zebranie w jednym miejscu wszystkich podmiotów, które świadczą takie usługi nie tylko ułatwi zamawianie usług, ale również ich ocenę, z której będą mogli skorzystać kolejne chętne istytucje. Promocja baz usług rozwojowych wśród potencjalnych klientów, popularyzacja wiedzy o metodach zamawiania usług rozwojowych czy wspieranie nowoczesności w edukacji (nowe narzędzia, metody) mają pomóc w realizacji tego zadania. Niezwykle ważne jest również stworzenie standardów, które będą wzorem cech potrzebnych do dobrego zarządzania osobami ludzkimi.

Wsparcie strony podażowej

Dążenia na tym polu mają się opierać z jednej strony na wspieraniu innowacyjności w edukacji  poprzez transfer narzędzi i metod, które są stosowane za granicą na nasz rodzimy grunt. Z drugiej na szkoleniu oraz doradztwie dla osób, które zajmują się kształceniem czyli osób, które mają bezpośredni wpływ na proces edukacyjny w przedsiębiorstwach. Nie bez znaczenia jest również zwiększenie kompetencji podmiotów świadczących usługi rozwojowe z zakresu warsztatu trenerskiego oraz zakresów merytorycznych.

Zwiększenie dostępu do informacji o usługach rozwojowych.

Pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia tego celu jest utworzenie bazy informującej o podmiotach edukacyjnych i ich ofercie, a także ocenie ich usług przez innych użytkowników firmy, do której wszyscy będą mieli dostęp. Baza ta będzie modyfikacją już istniejącej, którą można znaleźć pod adresem mailowym: www.inwestycjawkadry.pl. Jest to baza, która:

 • jest największą bazą ofert szkoleniowych w Polsce
 • posiada ponad 4 mln użytkowników z 595 miejscowości
 • ilość aktualnych terminów szkoleń to 23 585, a aktualnych studiów 1498
 • liczba odsłon sięga 84 324 460
 • liczba osób, które zgłosiły się na szkolenie lub studia przy pomocy formularza bazy to 193 729

Każdy podmiot, który znajduje się w bazie ofert szkoleniowych będzie zobowiązany do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego, który pozwoli na stworzenie profilu firmy i podanie informacji o jej potencjale. Dodatkowo:

 • wpis do bazy będzie możliwy tylko po spełnieniu określonych warunków jakościowych
 • dane wprowadzone przez instytucje edukacyjne zostaną poddane weryfikacji
 • wszelkie informacje dotyczące podmiotów szkoleniowych będą na bieżąco aktualizowane
 • wprowadzone zostaną oceny uczestników:

przebieg-procesu-ewaluacji

 • każda usługa będzie opisana językiem efektów usługi
 • system ewaluacji jakościowej będzie wprowadzony także do oceny firm edukacyjnych. Instytucje w bazie zobowiązane będą do uczestnictwa w systemie gromadzenia punktów edukacyjnych, co ma być gwarancją dbałości o podnoszenie swoich kompetencji.
 • baza będzie także wykorzystywana do prowadzenia działań wspierających stronę popytową i podażową.

Jak poinformowała w trakcie trwania konferencji Anna Świebocka-Nerkowska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości baza planowo zostanie uruchomiona w połowie 2014 roku. Z kolei pilotaż kryteriów oraz autotest na instytucjach, które są zarejestrowane w bazie danych www.inwestycjawkadry.pl odbędzie się w III kwartale 2013 roku.

Artykuł powstał w oparciu o materiały nadesłane m.in. broszurę przygotowaną na konferencję oraz prezentację Anny Świebockiej-Nerkowskiej z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.