Uprawnienia na wózki widłowe. Jak je zdobyć?

szkoleniacentrum

Do wydawania uprawnień w Polsce jest upoważniony Urząd Dozoru Technicznego, który także przygotowuje i zatwierdza program szkolenia na wózki widłowe, inaczej zwane kursami UTB. Drugim urzędem który może wydać uprawnienia jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, jednak w tym przypadku organizacja szkoleń i egzaminów zdarza się raczej rzadko. W naszym kraju wydawane są trzy rodzaje uprawnień na wózki i wszystkie trzy razem są wymagane przez polskie prawo. Te uprawnienia to w kolejności: imienne zezwolenie – wydaje je zakład pracy w którym pracujemy, zaświadczenie kwalifikacyjne o uprawnieniach pracownika- takie zaświadczenie wydaje UDT, książka operatora – ten rodzaj uprawnień wydawany jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Osoba która chce zdobyć wyżej wymieniono uprawnienia, musi odbyć kurs UTB, zdać egzamin i uzyskać pozwolenie od pracodawcy na wykonywanie takiej pracy, co postaramy się przybliżyć krok po kroku w poniższym tekście.

Zezwolenie imienne na prowadzenie wózka z napędem silnikowym, wydaje pracodawca. Zanim uzyskamy takie zezwolenie, pracownik musi przejść szkolenie praktyczne i teoretyczne w odpowiednim ośrodku szkoleniowym, który uzyskał pozwolenie na przeprowadzenie takich kursów od Urzędu Dozoru Technicznego. Kurs zawsze kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym przez komisję i po jego zakończeniu uzyskuje się odpowiednie dokumenty, z którymi należy udać się do pracodawcy. Na podstawie dokumentów potwierdzających pozytywne zakończenie kursu, pracodawca wydaje imienne zezwolenie na prowadzenie wózka widłowego. Zmieniając zakład pracy, nowemu pracodawcy należy przedstawić zdobyte zaświadczenia wraz ze świadectwem pracy z poprzedniego zakładu, co upoważnia do wystawienia nowego zezwolenia imiennego na prowadzenie wózka na terenie nowej firmy. Na zaświadczeniu od pracodawcy zgodnie z polskim prawem nie może znajdować się numer programu UDT, czyli kursu szkoleniowego, ale odnajduje on tam swoje miejsce, co umożliwia zlokalizowanie miejsca i czasu programu. Do każdego zaświadczenia powinien być także wydany suplement, w którym znajduje się szczegółowy opis kursu na wózki widłowe. Na wielu kursach jest także przewidziana nauka bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach widłowych i warto taką informację mieć wpisaną. Każdy kurs rozpisany przez UDT, musi mieć odpowiednią ilość godzin szkoleniowych dla każdego typu wózka widłowego. Warto sprawdzić, czy zaświadczenie jakie posiadamy ma wpisaną odpowiednią ilość tych godzin, ponieważ w przypadku, gdy będzie ich za mało to nie uzyskamy zezwolenia imiennego do prowadzenia wózków widłowych.

Zaświadczenie kwalifikacyjne jest wydawane bezterminowo przez UDT i uprawnia do prowadzenia wózków widłowych na terenie całego kraju. Uprawnienie to zdobywa się w specjalnym ośrodku szkoleniowym, który musi być zatwierdzony i upoważniony przez UDT. Program szkoleniowy całego kursu opracowuje tenże ośrodek, gdzie w porozumieniu z UDT i z jego aprobatą można przeprowadzić szkolenia i egzaminy. Zawsze program szkoleniowy dotyczy jednej kategorii zwanej UTB i nie może być krótszy niż 35 godzin. Tutaj kurs kończy się egzaminem zewnętrznym składającym się z części teoretycznej i praktycznej, a prowadzonym przez egzaminatora z UDT.

Artykuł powstał we współpracy z właścicielem strony: szkoleniacentrum.com.pl